NY kallelse till årsmöte i Anderstorp Racing Club och Tillägg!

Anderstorp 24-01-10

UPPDATERAD KALLELSE TILL ÅRSMÖTE VERKSAMHETSÅRET 2023.

Uppdateringen är ett tillägg i redan utskickad Kallelse daterad Anderstorp 24-01-09.

Uppdateringen är markerat med fet stil (gul överstrykning i det nedladningsbara dokumentet!)

Tillägget kan laddas ner här!

Härmed kallas Du som medlem till Årsmöte med Anderstorps Racing Club DAG & TID Onsdagen den 31 januari 2024 kl. 19.00 PLATS Depåbyggnaden Scandinavian Raceway

Verksamhets- och förvaltningsberättelse samt övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan från tisdag 23 januari – 2024. Klubbstugan är öppen den 23 och 24 januari – 2024 klockan 1900-20.00.

MOTIONER: Skall vara skriftliga till styrelsen tillhanda via e-post (raspen59@live.se) eller fysiskt brev till Anderstorps Racing Club senast onsdagen den 17 januari – 2024.

• Medlemmar som betalat årsavgift 2023 äger rätt att rösta.

• Röstning sker bara på plats.

Frågan har kommit upp varför Styrelsen inte kan acceptera digitalt årsmöte? Styrelsen har inte utan att stadgarna först ändras, möjlighet att besluta att årsmötet får genomföras digitalt. Om föreningen vill ändra stadgarna, så att föreningen i framtiden har möjlighet att genomföra årsmötet digitalt, ska punkten som heter Tidpunkt och kallelse genom beslut vid årsmöte ändras. Tidpunkt och kallelse är §15 i våra stadgar.

 

 

Bästa medlem i ARC!
Med denna NYA kallelse hälsar Anderstorp Racing Club alla medlemmar hjärtligt välkomna till ARC ordinarie årsmöte för verksamhetsår 2023, Onsdagen den 31/1 2024 kl 19,00 på Scandinavian Raceway.

Vänligen ta del av bifogat material för mer information och dagordning.

Genom Ulf Sanell
ARC Interim Ordförande

Kallelse kan även laddas ner som PDF här!

Anderstorp 24-01-09
NY KALLELSE ÅRSMÖTE VERKSAMHETSÅRET 2023


Härmed kallas Du som medlem till Årsmöte med Anderstorps Racing Club
DAG & TID Onsdagen den 31 januari 2024 kl. 19.00


PLATS Depåbyggnaden Scandinavian Raceway


Verksamhets- och förvaltningsberättelse samt övriga årsmöteshandlingar kommer inte att finnas tillgängliga innan årsmötet på grund av att interimstyrelsen inte kommer att hinna få allt klart innan årsmötet.


MOTIONER: Skall vara skriftliga och till styrelsen tillhanda via e-post (raspen59@live.se) eller fysiskt brev till Anderstorps Racing Club senast onsdagen den 24 januari.


MEDLEMSAVGIFTER 2024
Säsongen för 2024 närmar sig och det är dags att betala in årets medlemsavgift. Aktuell avgift enligt nedan sätts in på klubbens konto: BG 5904-6235 eller SWISH: 123 680 06 50
Belopp:
Medlem (tävlande/Funktionärer 500:-
Ungdom (under 18 år) 200:-
Familj (folkbokförda på samma adress) 900:-
Stödmedlem *) 250:-


NOTERA – Kom ihåg att för uppdatering av medlemsregister märka betalningen med
•Ditt namn och personnummer
•Adress och postadress
•Mobilnummer och E-postadress


’) Har du ingen licens i klubben eller är aktiv funktionär/förare men ändå vill stödja klubben och dess verksamhet har Du möjlighet att vara stödmedlem. Som stödmedlem betalar du 250:- och får del av nyhetsbrev om vad som sker under året

 


§ 21 Ärenden vid ordinarie årsmöte
1. Årsmötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande för mötet.
6. Val av sekreterare för mötet.
7. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden, skall justera årsmöteprotokollet.
8. Val av två rösträknare.
9. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning
för senaste verksamhetsåret
10. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under senaste verksamhetsåret.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande
verksamhetsår
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Fastställa sektioner för verksamhetsåret, på förslag av styrelsen.
16. Val av:
a) Klubbens ordförande för en tid av 1 år
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år (jmf § 25).
c) Tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d) En revisor för en tid av två år. I detta fall får inte kommande styrelses ledamöter
deltaga.
e) En revisorsuppleant för en tid av ett år. I detta fall får inte kommande styrelses
ledamöter deltaga.
f) Val av tre ledamöter till valberedning, samt av dessa utse sammankallande.
g) Besluta, alternativt ge styrelsen i uppdrag, att utse och besluta om val av ombud
till SDF-möten och eventuellt andra möten där klubben har rätt att representera
med ombud.
17. Årsmötets avslutande.


•Medlemmar som betalat årsavgift 2023 äger rätt att rösta
•Röstning sker på plats.

.